• Бъдеще има този,който е образован!
  ОУ "Горан Червеняшки"
  Бъдеще има този,който е образован!
 • "Образованите са светлина, а невежите - мрак" Емил Кротки
  "Образованите са светлина, а невежите - мрак" Емил Кротки
 • „Докосвам се до бъдещето. Преподавам."
  „Докосвам се до бъдещето. Преподавам."
 • Знанието само по себе си е сила.
  Знанието само по себе си е сила.
 • Знанията са по-скъпи от парите.
  Знанията са по-скъпи от парите.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

В Основно училище "Горан Червеняшки", с. Михайлово се стремим да развиваме индивидуалността и творчеството на възпитаниците си. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на учениците.

В учебното заведение са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното им развитие. Педагозите възпитават у учениците духа на мира и толерантността, стремим се  да приобщаваме възпитаниците си.

 Всички нови познания помогнат на учениците да развиват своите интелектуални дадености, физически заложби и емоционална индивидуалност.

 Всяка учебна година училището взима участие и в националните програми и проекти на МОН.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Aз мога да променя света с моите ръце!

Новини

Природно бедствие- Пожар

Днес с учениците от 3 и 4 клас бе проведена беседа и представена презентация на тема : " Дейности на човека, които могат да причинят пожари." от инспектор Асен Асенов РСПБЗН- Козлодуй

Научи повече

Заключителна конференция по Проеккт „ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства . Конкурсна процедура КП 33.21-2022. Конференцията откри г-жа Замфира Руменова- директор на ОУ,,Горан Червеняшки‘‘с.Михайлово,представляващ бенефициер и ръководител на проект „Едно училище за всички‘‘. На събитието присъстваха учители и родители на учениците, които са участваха в проекта. Беше представена презентация, която обобщи протичането и резултатите от проекта. Като заключителна част от програмата бяха изпълнени народни танци от ученици, участващи в клуб,,Споделено наследство‘‘.

Научи повече

Проекти

„Едно училище за всички ” COIDUEM

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Научи повече
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

Една от основните задачи на образователната система е изграждане на училищна общност в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент е взаимодействието между учители, ученици, родители, образователни медиатори, социални работници и представители на общностите

Научи повече
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Научи повече