„Едно училище за всички ” COIDUEM

„Едно училище за всички ” COIDUEM

Проект „Едно училище за всички ” на ОУ „ Горан Червеняшки“ , цели осигуряване на интегрирана образователна и социална среда за подпомагане на процеса на обхващане и включване и задържане в образователната система на ученици подлежащи на задължително училищно образование от етническите малцинства, с фокус върху роми. Проекта е комплекс от специални стратегически мерки и практически дейности осигуряващи сътрудничество между ученици, педагози, родители и представители на местната власт .
Дейностите предвидени в проекта са последователни, обхващащи всички 105 ученици в общите дейности и 65 от тях в различни клубове , педагозите и непедагогическите специалисти и не на последно място родителите , настойниците или членове на разширеното семейство, които полагат грижи за децата (баби, дядовци, лели или др.) .
Чрез проекта се търси начин за осигуряване на добра образователна среда чрез форми на взаимодействие в самата образователна среда между децата, учителите и родители от етническите малцинства. Чрез специфично обучение за усвояване на умения, знания и компетентности от педагогическите специалисти и непедагогически персонал в училище за нови подходи за работа със семействата за реализиране на успешна десегрегация се слага началото на активната комуникация между различните заинтересовани страни. Отделянето на специално внимание на родителите чрез индивидуални консултации и даването на специфични знания и умения за превенция , предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация е едно от основните цели на проекта. В нетрадиционните форми за включване на родителите заедно с децата и учителите в клубове по интереси всички са приети като равностойни участници в живота на училището.Създаване на условия за полезно ангажиране и осмисляне на свободното време, развитие и мотивиране на интереса за превенция на обучителните затруднения, пълноценна социална интеграция, професионална ориентация е в основата на работа с учениците.