НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

В условията на обучение от разстояние в електронна среда образователните медиатори и социалните работници оказват съдействие на педагогическите специалисти за обмен на информация между учители и родители, подпомагат родителите и учениците при самоподготовката и упражненията и в сътрудничество със семейната общност мотивираха много ученици да продължат обучението си. По време на преустановените присъствени занятия в училище образователните медиатори и социалните работници съдействат на педагогическите специалисти посредством всички общодостъпни канали за електронна комуникация за подобряване на обмена на информация между учители и родители, оказваха необходимата подкрепа на родителите при самоподготовката и упражненията на децата, като им предоставяха необходимата за това информация.

Цели на програмата:

- Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи;

- Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от 2 уязвими групи и на техните родители;

- Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на техните деца в системата на училищното образование;

- Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните работници.

За целите на програмата ученици от уязвими групи са такива, които са в риск от отпадане от системата на училищното образование, от социално изключване и маргинализиране поради ограничен достъп до образование. Повече информация за програмата може да намерите на следния линк:https://web.mon.bg/bg/101130