Национална програма Осигуряване на съвременна образователна среда, Модул „Културните институции като образователна среда“

Национална програма Осигуряване на съвременна образователна среда, Модул „Културните институции като образователна среда“

Национална програма Осигуряване на съвременна образователна среда, Модул „Културните институции като образователна среда“

Модул „Културните институции като образователна среда“
Финално отчитане
Информация (по образец на МОН) за изпълнение на дейностите по този модул на
програмата и за изразходваните средства се изготвя от всяко училище до 30 юни 2020 г.,
обобщава се от РУО и в срок до 30 юли 2020 г. се изпраща в МОН.
По време на изпълнението на дейностите по този модул се допускат промени в
графика на провеждането им по обективни причини, но не се допускат промени в целите,
темите и мястото на провеждане на дейностите.
Контрол по изпълнението на дейностите по проекта, включително и отразяването на
проведените часове в музеи и галерии в училищната документация, се осъществява от
директора на училището.

Основно училище,,Горан Червеняшки'' с.Михайлово е едно от одобрените по проекта.Той ще стартира през пролетта.Включва три екскурзии до различни културни забележителности.