Проекти

 Проект “ Успех за теб“

Проект “ Успех за теб“

ОУ "Горан Червеняшки с. Михайлово е одобрено и започна да работи по проект "Успех за теб" за периода м февруари 2024г.- 2027г..За насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците и за трайното им приобщаване и подобряване на образователните им резултати са сформирани 8 групи- 4 в начален етап и 4 в прогимназиален етап.

Научи повече

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Нашето училище кандидатства и спечели участие в НП "Заедно в изкуствата и спорта" . Заниманията с изкуства и спорт ще развият в нашите ученици ключови компетентности, които ще им бъдат необходими не само в образователния процес , но и в социалната им реализация. Ще се изградят силна воля, упоритост , дисциплина и постоянство. Чрез осъществяване и реализиране на проекта ще осигурим условия за личностно развитие на учениците.е

Научи повече

„Едно училище за всички ” COIDUEM

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Научи повече
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

Една от основните задачи на образователната система е изграждане на училищна общност в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент е взаимодействието между учители, ученици, родители, образователни медиатори, социални работници и представители на общностите

Научи повече
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Научи повече