НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ" - 2020 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ" - 2020 г.

На 15.10.2020г. бе проведена родителска среща с външен лектор в 5'а'клас на тема: Легенди и народни обичаи

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им. Пряко ангажирани с този процес са родителите и учителите. Сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, ще допринесе за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда и ще повиши степента на важност за детето на училището и образованието. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да развие своя потенциал.

1.1. Срок на програмата – учебната 2020/2021 година 1.2. Общ бюджет на програмата – 500 000 лева

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Обща цел Привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище. Конкретни (специфични) цели  активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот; при вземането на решения и тяхното реализиране; в предлагането на различни теми за дискусия, в провеждането на различни инициативи и събития;  подобряване на комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност;  активно участие на родителите в организирането и провеждането на срещи на паралелката; 2  активно участие на родителите в организирането и провеждането на общо мероприятие на паралелките.

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  включени родители в училищния живот;  подобрена комуникация между родители, учители, ученици;  включени паралелки в националната програма;  проведени от класния ръководител срещи с родителите;  проведено общо мероприятие за включените паралелки в националната програма.

4. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА Национален – държавни и общински училища на територията на Република България.

5. БЕНЕФИЦИЕНТИ Бенефициенти по програмата са всички държавни и общински училища в системата на училищното образование.

6. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

6.1. Описание на дейността Националната програма е насочена към изграждането на партньорство на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици. Кандидатстват училища, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от степента на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас). Преходът между различните образователни етапи съвпада с различни периоди в личностното развитие на ученика. Привличането на родителите в училищния живот ще улесни прехода на децата им от детската градина в първи клас, от началния към прогимназиалния етап, от прогимназиалния към гимназиалния етап и ще допринесе за създаване на една здравословна среда на обучение. Осигуряването на плавен преход между различните образователни етапи е важно, за да могат учениците да имат увереност в собствените си възможности, мотивация за учене и за личностно развитие, желание да посещават училището. Началото на всеки един етап от степента на училищното образование е свързано с адаптация на учениците и техните родители. С началния етап, по-конкретно с първи клас, започва периодът на училищното образование след задължителната предучилищна 3 подготовка. Това е времето на адаптация на децата към училищната среда и към новата им роля на ученик, на изграждане на нови отговорности и задължения на ученика и съответно на неговия родител, на формиране на взаимоотношения на доверие и уважение между учител-ученик, между учениците, между учител-родител. В прогимназиалния етап започва различна организация на учебния процес – обучението по учебните предмети се осъществява от различни учители, оценяват се резултатите от обучението на учениците. Има ученици, които продължават обучението си в прогимназиалния етап в друго училище и на тях им предстои адаптиране в новата училищна среда. Това е и времето, през което започва специфичният период на пубертета и учениците навлизат в нов етап на личностно развитие. Ключово условие за осъществяване на плавния преход между различните образователни етапи за учениците, на успешната възпитателна работа в образователната институция, както и за създаване на подходяща среда за формиране и развитие на личностни качества и социална компетентност на учениците, е подкрепата от страна на родителите. За подобряването на взаимната подкрепа между училището и родителите с цел постигане на положителни резултати във възпитанието и образованието на учениците по националната програма е допустимо изпълнение на следните дейности.

Дейност 1. Организиране и провеждане на срещи с родителите За всяка паралелка се провеждат две срещи с родителите в училището и/или извън него през учебната 2020/2021 година. Класният ръководител избира начина, по който заедно с родителите предварително да обсъдят и предложат темите и вида на срещите, датите и мястото на провеждането им; конкретните ангажименти на всички към провеждането на срещите; съвместно да решат дали на срещите ще присъстват учениците. Семейството и училището имат своите ангажименти по отношение на възпитанието и образованието на учениците и в този смисъл е необходимо техните усилия да бъдат в по-голяма степен координирани и съгласувани; необходимо е да се изгради добро партньорство и комуникация с родителите. За задълженията и отговорностите на страните по отношение на доброто възпитание и образование на учениците би могло да се подпише споразумение между родителите, чиито деца са ученици в съответната паралелка, и класния ръководител. Споразумението се подписва от класния ръководител, родителите и от директора на училището. Изготвя се в два екземпляра – един за класния ръководител и един за родителите 4 Темите и вида на срещите с родителите, чиито деца ще бъдат ученици в I клас и в V клас през учебната 2020/2021 година, могат да се предлагат от бъдещите класни ръководители, позовавайки се на педагогическата си практика във връзка с интересите на родителите. В случай че родителските срещи за тези два класа се проведат преди 30.06.2020 г., решенията за срещите се взимат съвместно от класния ръководител и родителите. Предложенията се съгласуват с директора на училището. Срещите могат да бъдат беседи, лекции, събития, други инициативи. В зависимост от темата и вида на съответната среща могат да бъдат поканени лектори, известни личности, външни за училището специалисти и други участници. За провеждане на срещите, в зависимост от заложените теми, е допустимо закупуването на материали (спортни, арт, канцеларски и други), информационни материали (печатни материали, видеоматериали, аудиоматериали и други) и книги. При представянето на проектното предложение се предоставя списък на материалите (спортни, арт, канцеларски и други), информационните материали (печатни материали, видеоматериали, аудиоматериали и други) и книгите. Посочват се и сумите, които са необходими за закупуването им със средства от националната програма, като тяхното съответствие с целите на програмата се оценява от екипа за управление на програмата, определен със заповед на министъра на образованието и науката. Класният ръководител решава какъв да бъде начинът за удостоверяване на проведените срещи (със списък, протокол или снимков материал). Допускат се промени на датата, мястото на провеждането на срещите, както и на темата/темите по обективни причини. Не се допуска промяна на размера на средствата за реализирането им. За промяната на датата и/или мястото на провеждането на срещите, както и/или на темата/темите директорът уведомява по електронен път екипа за управление на националната програма в срок до 5 дни от решението за промяната/промените и причините, които я/ги налагат.

Дейност 2. Организиране и провеждане на общо мероприятие за включените паралелки от училището в националната програма Провежда се общо мероприятие за включените паралелки в националната програма не по-късно от 30.06.2021 г. съвместно с родителите, учениците и класните ръководители. Общото мероприятие за включените паралелки, в зависимост от спецификата на конкретното училище, може да се проведе: 5 - за всички включени паралелки от един клас; - за всички включени паралелки от класовете в начален етап; - за всички включени паралелки от класовете в прогимназиален етап; - за всички включени паралелки от класовете в начален и в прогимназиален етап. Директорът и класните ръководители избират един от горепосочените варианти. Решението за вида на мероприятието, датата и мястото на провеждането му, се взима съвместно от директора на училището и класните ръководители на паралелките, след обсъждане на предоставените предложения от родителите на учениците от началния и/или от прогимназиалния етап. Може да се проведе в училището или извън него. За провеждане на общото мероприятие за паралелките могат да бъдат закупени различни материали за реализирането му, могат да бъдат поканени известни личности. При представянето на проектното предложение се предоставя списък на материалите и средствата, които се предвиждат да бъдат закупени по националната програма, като тяхното съответствие с целите на програмата се оценява от екипа за управление на програмата, определен със заповед на министъра на образованието и науката. Класните ръководители решават какъв да бъде начинът за удостоверяване на проведеното общо мероприятие на паралелките (със списък, протокол или снимков материал). Директорът на училището уведомява началника на РУО десет дни преди провеждането на общото мероприятие на паралелките за деня, часа и мястото на провеждането му.