Годишен план

Годишен план

Настоящият гогишен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Приотокол №12/13.09.2019 година и утвърден със заповед № 3072-382/13.09.2019г. на директора на училището.