План-приемв ОУ "Горан Червеняшки"

План-приемв ОУ "Горан Червеняшки"

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В ОУ,,ГОРАНЧЕРВЕНЯШКИ‘‘С.МИХАЙЛОВО

Наименование на административната услуга-Приемане на деца в първи клас

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт-Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147, чл. 148 и чл. 149

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт-Директор на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи-Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището или общината.
Вводещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащия район на средищните училища се включват и населените прилежащи райони на училищата за обхват на учениците,деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в  училището, независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Начини на заявяване на услугата-Лично или чрез пълномощник

Информация за предоставяне на услугата по електронен път-Да

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт-безсрочно

Такси или цени-Не се дължат такси

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата-e-mail: ou_mihailovo@mail.bg

Начини на получаване на резултата от услугата-Лично или чрез пълномощник

 

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПЕТИ КЛАС В ОУ,,ГОРАНЧЕРВЕНЯШКИ‘‘С.МИХАЙЛОВО

Наименование на административната услуга-Приемане на ученици в пети клас

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт-Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147, чл. 148 и чл. 149

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт-Директор на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи-Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием впети клас по образец на училището или общината.
Начини на заявяване на услугата-Лично или чрез пълномощник

Информация за предоставяне на услугата по електронен път-Да

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт-безсрочно

Такси или цени-Не се дължат такси

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата-e-mail: ou_mihailovo@mail.bg

Начини на получаване на резултата от услугата-Лично или чрез пълномощно

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ:

1.Завление за записване

2.Декларация за обработване на лични данни

3.Декларация за информирано съглаСИЕ

4.Заявление ИУЧ,ПИГ